Видавництво Навчальна книга – "Богдан" Купити електронні книги

Вища школа м.Київ

Книги цього видавництва

Французька мова. Підручник для студ. вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації

Французька мова. Підручник для студ. вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації

311  с., 145х215, Тверда  обкл.

Мета підручника — підготувати студентів медичних ВНЗ до самостійного то ня оригінальної фахової літератури та ведення бссід у межах вивчених тем. Для ії сягнсння до підручника вміщено фахові тексти, тексти, що відображають різні стор< життя і навчання студснтів-мсдиків, а також побудовані на їх основі системні вправ Друге видання (1-ше вид. ...

46,50 грн. До кошику або Відкласти
Основи геометричного моделювання.

Основи геометричного моделювання.

231 с., 130х200, М'яка обкл.

Посібник містить усі розділи нарисної геометрії. Окрема частина п свячена характеристиці сучасних напрямів розвитку дисципліни. Наве но питання для самоконтролю, деякі з яких е проблемними. Акцент зро( но на зв'язок із майбутньою фаховою діяльністю випускників технічн: будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. Для студентів вищих навчальних ...

19,75 грн. До кошику або Відкласти
Налоговый менеджмент:Стратегия Кн1

Налоговый менеджмент:Стратегия Кн1

222  с., 130х200, Тверда  обкл.

Рассмотрены теоретические и практические вопросы н вого менеджмента, раскрыты его роль и значение в услови новления рыночных отношений и перехода от стагнации к лизации экономики Украины. Определены основные пути п ления последствий кризиса и достижения устойчивого эк< ческого роста. Для сотрудников Государственной налоговой службы ны, научных работников, преподавателей и студентов ...

13,95 грн. До кошику або Відкласти
Англійська мова для повсякденного спілкування. 7-ме вид. випр.

Англійська мова для повсякденного спілкування. 7-ме вид. випр.

302  с., 130х200, Тверда  обкл.

Складається зі вступного фонетико-орфоепічного курсу, І основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довід-1 ника та словника. Уроки основного курсу містять мовленнєвії зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Систе-І ма вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студен-1 тами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок! повсякденного спілкування. Для студентів ...

107,00 грн. До кошику або Відкласти
Енергетична дипломатія Навч пос

Енергетична дипломатія Навч пос

159  с., 130х200, Тверда  обкл.

Уперше в Україні системно викладено основні положення гетичної дипломатії, висвітлено її міжнародно-правові аспі Приділено увагу питанням енергетичної безпеки України Для студентів вищих навчальних закладів.

40,70 грн. До кошику або Відкласти
Економічна історія: Зах Євр, Япон, США

Економічна історія: Зах Євр, Япон, США

174 с., 130х200, Тверда обкл.

Докладно висвітлено предмет економічної історії, п'ять етг економічної історії Західної Європи, Японії, США, типи док; талістичного господарства, генезис, характерні риси і тендеї розвитку капіталізму. Виявлено причинно-наслідкові зв'язки / рівнем розвитку господарства і соціально-політичною струк рою суспільства. Детально проаналізовано динаміку розви капіталістичних країн у другій половині XX ст., сучасне світ господарство, ...

19,75 грн. До кошику або Відкласти
Російсько-український словник ділового мовл.

Російсько-український словник ділового мовл.

487 с., 145х200, Тверда обкл.

У словнику подано переклад як загальновживаних слів, так і термінол ної лексики з ділової сфери спілкування. Розглянуто також словосполуч які становлять певні труднощі під час перекладу. Словник укладено відпо до норм сучасної української літературної мови. Друге видання (1-ше ві 2001 р.) значно доповнено термінологічною лексикою, розширено синон фразеологію українських відповідників. ...

61,60 грн. До кошику або Відкласти
Основи естетики 10-11 кл.  Навч. пос.

Основи естетики 10-11 кл. Навч. пос.

271 с., 145х200, Тверда обкл.

У період розбудови незалежної України гостро постає проблема розвитку дитини як всебічно розвиненої висококультурної особистості, найвищої цінності суспільства, носія високої духовності. Навчальний посібник є першою спробою в царині літератури для учнів органічно поєднати теорію естетики та розмаїття видів мистецтва — архітектури, скульптури, живопису, музики, хореографії, театру, кінематографа. Книгу ілюстровано портретами ...

29,05 грн. До кошику або Відкласти
Фізико-технічна творчість учнів Навч пос

Фізико-технічна творчість учнів Навч пос

262 с., 130х200, Тверда обкл.

Подано форми і методи організації фізико-технічної творче учнів під час вивчення фізики та в позаурочній роботі з фізи» техніки. Запропоновано розробку фізичних приладів, пристрс моделей та описано способи їх виготовлення. Розкрито можливості використання методів творчого пош; та винахідництва на заняттях фізико-технічних гуртків. Для загальноосвітніх навчальних закладів. Може бути корися для ...

33,70 грн. До кошику або Відкласти
Медицина дитинства. Том 4. Книга 2.

Медицина дитинства. Том 4. Книга 2.

438  с., 145х200, Тверда  обкл.

Висвітлено проблеми здоров'я дітей, постраждалих унаслідок аварії та особливості їхнього харчування в умовах тривалого впливу малих до чого випромінювання. Розглянуто критичні стани у дітей, методи невідк помоги на догоспітальному етапі, а також сучасні методи інтенсивної реанімації. Окремий розділ присвячено патології органа зору. Охаракт вплив мікросоціальних чинників на розвиток дітей, проблему ...

19,75 грн. До кошику або Відкласти
Інформаційні технології в охороні здоров'я Кн3

Інформаційні технології в охороні здоров'я Кн3

423 с., 130х200, М'яка обкл.

Висвітлено різні аспекти застосування інформаційних технологі у хірургічній практиці, наведено основні математичні ідеї, які вико ристовують для вирішення завдань автоматичної діагностики захво рювань, оцінювання тяжкості стану хворих, складання оптимально І го плану лікування, обгрунтування найкращого строку оперативногс втручання, прогнозування перебігу патологічних процесів і виходу а них. Розглянуто елементи теорії експертних ...

25,60 грн. До кошику або Відкласти
Українська мова для абітурієнтів 9-те вид. (мг)

Українська мова для абітурієнтів 9-те вид. (мг)

303  с., 200х260, М'яка  обкл.

Якщо ви маєте складати вступний іспит з української мови до вищого навчального закладу — ця книжка для вас. У ній в доступній і зручній формі викладено теоретичні відомості, подано серії вправ і творчі завдання з усіх розділів шкільного КУРСУ української мови. Наведено різноманітні схеми й зразки розбору слів і речень, ...

46,00 грн. До кошику або Відкласти
Видатні постаті в історії України. (ІХ-ХІХ)

Видатні постаті в історії України. (ІХ-ХІХ)

359 с., 170х260, Тверда обкл.

Наведено біографічні відомості, стисло висвітлено с) но-політичні погляди та роль і місце кожної особи В ІСТО] му розвитку України. Вміщено короткі історичні портреї мадських, політичних і культурних діячів України, почи від виникнення Київської Русі й до кінця XIX ст. Для всіх, хто цікавиться історією нашої держави, учнів : ноосвітніх шкіл, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Дискретна математика: Підручник

Дискретна математика: Підручник

383 с., 145х200, Тверда обкл.

Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, алгебр, комбінаторики, графів. Матеріал ілюстровано численними прикладами. Кожний розділ містить контрольні запитання і перелік лабораторно-практичних занять. Друге видання (1-ше вид. — 2002 р.) доповнене матеріалом про розбиття множини, ізоморфізм графів, тестами та відповідями до них. Для ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Мемуари про Миколу Костомарова

Мемуари про Миколу Костомарова

142  с., 130х200, М'яка  обкл.

У книзі розглядаються мемуари художниці (уродженої графині Толстої), письменниці На; (уродженої Ген) та Аліни Костомарової (уродж кої), присвячені життю і діяльності українсьі письменника Миколи Костомарова та його найбл ня. Розкрито історіографічний зміст і джерельв епістолярне, а також історико-біографічне значі нальних творів у контексті костомаровознавства гади про Костомарова Олександри Куліш і ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Налоговый менеджмент: Стратегия Кн 10

Налоговый менеджмент: Стратегия Кн 10

239  с., 130х200, Тверда  обкл.

Рассмотрены теоретические и практические вопросы нал вого консультирования, основанного на современном налоге менеджменте как новой научной и учебной дисциплине, пр смотренной программой реформирования и модернизации логовой системы Украины. Показаны преимущества налого! консультирования перед устаревшими методами масс( разъяснительной работы. Изложены основные методы, прие» техника проведения налогового консультирования на отрасли и предпринимательском ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Опорний задачник. Статика

Опорний задачник. Статика

127 с., 170х240, М'яка обкл.

Наведено задачі, розв'язок яких ґрунтується на методі доведення опорних теорем за допомогою графіки та алгоритмів розв'язання. Задачі згруповано за чотирма модулями, що є самостійними частинами навчальної дисципліни. Пропонований опорний задачник разом із навчальним посібником «Теоретична механіка» (А. І. Федуліна. — К.: Вища шк., 2005) становлять навчальний комплекс із цієї дисципліни. ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Сучасна економіка: Навч. посіб.

Сучасна економіка: Навч. посіб.

325  с., 145х200, Тверда  обкл.

Відповідно до нових світоглядних і теоретичних концепцій викладено основні теми курсу сучасної економічної теорії. Акцент зроблено на загальних закономірностях ринкової економіки, ключових питаннях трансформаційних процесів у постсоціалістичних країнах, які перебувають у перехідному періоді. Текст ілюстровано схемами, рисунками, що значно полегшує сприйняття матеріалу. До кожного розділу наведено контрольні і проблемні завдання ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Основи квантової механіки: Навч.посіб.

Основи квантової механіки: Навч.посіб.

286 с., 130х200, Тверда обкл.

Викладено фундаментальні поняття і закони квантов ханіки, описано їх застосування у простих системах. Розгі найпростіші задачі та наближені методи квантової мех розв'язування квантово-механічних задач, теорію випромін ня, елементи теорії симетрії, пружні коливання кристала Виклад математичних методів квантової механіки супровод: ся обчисленням конкретних фізичних величин, які можна ві вати експериментально. Для ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Технічна механіка рідини і газу

Технічна механіка рідини і газу

277 с., 130х200, Тверда обкл.

Розглянуто рівновагу і рух нестисливої й стисі гідравлічні опори, рух води в трубах і відкритих рус осідання твердих частинок у рідині та фільтрування | дено основні методи розрахунку напірних трубопрої і безнапірних водовідвідних труб при рівномірної* розрахунки отворів та водозливів. Викладено осно ного моделювання. Для студентів вищих навчальних закладів, які ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Автоматика в електроенергетичних системах

Автоматика в електроенергетичних системах

367 с., 145х200, Тверда обкл.

Розглянуто питання автоматики керування процесами в електроенергетиці. Викладено теоретичні основи і принципи побудови та функціонування автоматичних систем і пристроїв. Наведено схеми керування оперативними процесами і регулювання параметрів електроенергетичних систем у нормальних і аварійних режимах. Для студентів електроенергетичних та електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам та інженерно-технічним фахівцям ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія.

Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія.

334 с., 145х200, Тверда обкл.

Підручник складається з двох частин. У першій розглянуто загалі тання анестезіології та інтенсивної терапії: історію розвитку, організац боти відділень анестезіології та інтенсивної терапії, служби швидкої мсі допомоги тощо. Другу частину присвячено анестезіології та інтенсивнії пії у випадках критичних станів при різних захворюваннях і в разі неп випадків. Матеріал викладено на ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Колористична культура античного світу.

Колористична культура античного світу.

135 с., 130х200, М'яка обкл.

Висвітлено широке коло питань щодо специфіч історії колористичної культури країн Європи, коли но основи сучасної естетики кольору, його симво.і ки, започатковано напрями наукового дослідження і ру та кольоросприйняття, визначено східноеврого тер колористичної культури України. Посібник призначений для формування колорис ри майбутнього педагога у вищих навчальних за вчаються дисципліни «Колористична культура», ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Документаційне забезпечення управління

Документаційне забезпечення управління

254  с., 130х200, М'яка  обкл.

Розкрито організаційні форми, сутність і зміст сучасних офіц ментів, розглянуто питання класифікації офіційних документів, уі чення фахової кореспонденції в системі управління підприємством..' приділено документу як правовому обгрунтуванню та оформленню ких операцій. Вміщено комплекс практичних завдань, тести, кон дання, теми рефератів і запитання для перевірки знань. Для студентів вищих навчальних закладів, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Математика для економістів: Інтегральне числення

Математика для економістів: Інтегральне числення

287 с., 145х200, Тверда обкл.

Розглянуто такі розділи вищої математики: невизначений та визна' інтеграли; геометричне застосування визначеного інтеграла, диференці рівняння; кратні і криволінійні інтеграли. Теоретичний матеріал поєді з великою кількістю прикладів і задач, які розкривають суть математі понять і тверджень. Запропоновано завдання для самостійного розі вання з наведеними в кінці книги відповідями. Для студентів вищих ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Дидактичні матеріали з математики

Дидактичні матеріали з математики

271 с., 145х200, Тверда обкл.

Посібник містить варіанти контрольних і самостійних робіт, а також контрольні запитання і завдання до всіх тем курсу. Відповідає програмі з математики для навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів і орієнтований на підручник "Математика" цього самого авторського колективу. Для студентів вищих навчальних закладів 1 та II рівнів акредитації. Може бути корисним ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Общая гигиена. Пропедевтика гигиены.

Общая гигиена. Пропедевтика гигиены.

652 с., 145х200, Тверда обкл.

Излагаются теоретические основы общей гигиены, определен специфический объект и методы изучения ее, философские категории и основные законы влияния окружающей среды на здоровье населения. Приведены характеристики отдельных факторов окружающей природной среды, механизмы их влияния, принципы гигиенической регламентации в различных объектах окружающей среды и пр. По сравнению с первым изданием (1991) заново ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Медицина дитинства. Том 4. Книга 3.

Медицина дитинства. Том 4. Книга 3.

476  с., 145х200, Тверда  обкл.

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Перехідна економіка. Підручник.

Перехідна економіка. Підручник.

591 с., 170х240, Тверда обкл.

У підручнику вперше в навчальній літературі розглянуто ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і теоретичних підходів економічної науки. Вдало поєднано науковість і популярність викладу. Акцент зроблено на особливостях перехідного стану вітчизняної економіки, становленні ринкового механізму, відтворенні підприємництва, макроекономічній стабілізації, реформуванні відносин власності, реального та фінансового секторів економіки, ...

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
Конкурсні задачі з математики. Навч. посібник.

Конкурсні задачі з математики. Навч. посібник.

432  с., 130х200, Тверда  обкл.

Навчальний посібник містить задачі, варіанти письмої також зразки білетів, які пропонувалися на вступних випр( математики. Для вступників до вищих навчальних закладів і слуха' чих відділень. Може бути використаний учнями і вчителя загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, технікумів

Повідомити про наявність

Повідомити про наявність
товари 1 - 30 з 40 Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець
Повідомити про наявність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
*На даний електронний адрес буде відправлено повідомлення про доступність книги, її нову ціну та поновлений опис.
Повідомити про неточність Закрити
Будь ласка, корректно заповніть вказане поле
Будь ласка, опишіть неточність